Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Få nyproduktion smart redan från start!

Med lägre systemtemperaturer, sämre material, högre byggtakt och brist på kontrollfunktioner ökar riskerna för framför allt förtida korrosion och ineffektiva värmesystem. Samtidigt som vi ger den mikrobiella korrosionen ökade möjligheter att få fäste.

Tidigare var de flesta anläggningar utrustade med egna pannor och höll en temperatur på 80 till 90 grader. De avluftades väl och uppfyllning och driftsättning skedde oftast vid samma tillfälle. Detta gav en säkrare och bättre bas för den vätskemiljö som skapades. I dag fylls systemen ofta – i bästa fall 2 till 3 veckor innan driftsättning. Fylls de dessutom sommartid, blir en stor del av syret kvar i systemet och påbörjar en korrosion, som följd av den låga temperaturen.

Låt oss ta ett exempel:

• Systemet fylls 3 veckor före driftsättning
• Varje gram syre kommer att korrodera till 2,5 gram järn
• Vätskekvaliteten kommer att bidra till korrosion
• Co2-korrosion startar
• Smuts och mikrobiella organismer finns kvar i vätskan sedan montering

Vid driftsättning innebär detta att de projekterade värdena inte kommer att stämma.
I de flesta fall innebär det att enbart pumparna kommer att förbruka 20-30 % mer energi än om energimediet hade behandlats innan fyllning.
Även slitaget på hela anläggningen kommer att ske i en markant ökad takt, då förslitningskorrosionen kommer att vara en bidragande orsak till en snabb korrosionstakt i anläggningen. Sedan 2014 finns en föreskriven Svensk standard. Vi har utvecklat denna med fler parametrar där även den mikrobiella förekomsten analyseras.
Ett system bör vid fyllning alltid behandlas enligt Wareneffekten!

Redan vid ritbordet bör man ta energi- och klimattekniska systems insida i nyproduktion på allvar. Vi har under åren sett väldigt många exempel på system med för hög energianvändning redan som nya. Det är även ett vanligt förekommande faktum att många system bryts ner redan efter ett par år, som följd av förtida korrosion.

Hur kan detta vara möjligt? 

I dagens nybyggnation fyller man ofta de vätskeburna systemen långt innan de ska driftsättas. Det innebär att korrosion hinner få fäste redan innan uppvärmning, avluftning och cirkulation  sätts i gång.

Tidigare var de flesta anläggningar utrustade med egna pannor och höll en temperatur på 80 till 90 grader. De avluftades väl och uppfyllning och driftsättning skedde oftast vid samma tillfälle. Detta gav en säkrare och bättre bas för den vätskemiljö som skapades. I dag fylls systemen ofta – i bästa fall 2 till 3 veckor innan driftsättning. Fylls systemet dessutom sommartid, blir en stor del av syret kvar i systemet och påbörjar en korrosion, som följd av dagens lägre systemtemperaturer.

Hur väl fungerar då energiöverförande media när det finns partiklar kvar i systemet från montage, korrosion från stål och utfällnad från exempelvis kalk? Det kan vi illustrera med följande bild, där burkar innehållande en tuss stålull har fyllts med energimedia:

  • Vätska i burk A – fylld med rätt anpassat energimedia från början, 2 år gammal.
  • Vätska i burk B – fylld med obehandlat energimedia, 2 timmar gammal.
  • Vätska i burk C – fylld med obehandlat energimedia, 2 år gammal.

Redan vid driftsättning kommer alltså ett system med obehandlad vätska att ha försämrade energiegenskaper och projekterade värden kommer inte att stämma!

Då vätskan, på grund av sin sammansättning, inte är stum och ger ett konstant mottryck, kommer systemets pumpar att få arbeta hårdare och förbruka 20-30% mer energi än om vätskan i systemet hade behandlats före fyllning. Dessutom bildas snabbt beläggningar, som försämrar energiöverföringen i t.ex. värmeväxlare.

Slitaget på hela anläggningen kommer att ske i påtagligt ökad takt, då även förslitningskorrosionen kommer att vara en bidragande orsak till en snabb korrosionstakt i anläggningen.

Vi har utvecklat ett unikt behandlingskoncept för problemfri drift, minimerade underhållskostnader och smart energieffektivisering.

Vi kallar det för Wareneffekten. Ett system bör vid fyllning alltid behandlas enligt Wareneffekten, med rätt anpassat media redan från start. Wareneffekten gör nya system energieffektiva och underhållsfria.

Vi är ensamma på marknaden om att garantera er mediekvalitet!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00