Fakta om legionella

Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och i vattensamlingar. Det första registrerade legionellautbrottet skedde  1976, efter ett konvent som hölls på ett hotell i Philadelphia. 189 personer smittades av legionellabakterier på grund av hotellets illa underhållna kyltorn, varifrån smittan spreds i byggnadens klimatanläggning. 29 personer avled.

Den legionellaart i legionellafamiljen som är farligast för människan är legionella pneumophila av serogrupp 1 och bär skulden till de flesta legionärssjukeutbrott i världen. Även många andra arter inom släktet legionella kan orsaka sjukdom hos människor. Bakterierna tillväxer främst i temperaturer 20–45 °C och kan därmed frodas i kyltorn, vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar eller bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som kan bildas på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar.

Många människor har antikroppar mot legionella pneumophila – utan att veta om att de har drabbats. Det tyder på att många fall av legionellasmitta aldrig uppdagas. Legionärssjuka har ökat runtom världen på senare år. 1993 rapporterades 1242 fall av legionärssjuka i Europa. År 2018 hade antalet anmälda fall ökat till 5960. Statistiskt sett, avlider var tionde person som smittats, men dödssiffran är mycket högre i högriskscenarion.

Sjukdomar som orsakas av legionella

Pontiacfeber

Pontiacfeber är en influensaliknande sjukdom med symptom som feber, huvudvärk och muskelvärk. Det är väldigt vanligt att insjukna i Pontiacfeber efter att ha blivit utsatt för legionella. Diagnosen blir ofta vanlig influensa, då symptomen är så lika. Pontiacfeber drabbar både unga som äldre. Enligt amerikanska CDC (Centre for Disease Control and Prevention) kan upp till 95% av de som utsätts för legionella få symptom av Pontiacfeber. Vid ett utbrott av Pontiacfeber är det av stor vikt att hitta källan för att förhindra ett utbrott av legionärssjuka.

Legionärssjuka

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som kan orsaka komplikationer med dödlig utgång. Om infektionen inte diagnostiseras, begränsas och behandlas i tid kan lungornas förmåga till syresättning av blodet minska eller helt upphöra. Detta i sin tur kan orsaka andnöd, där syresättningen till hjärnan påverkas och orsaka förvirring, komatillstånd, hjärtsvikt och död. Infektionen kan även slå ut njurarnas förmåga att filtrera blodet. Blodförgiftning kan uppstå och orsaka blodproppar, lågt blodtryck och organsvikt.

Hur sprids smittan?

Legionärssjuka är inte smittsamt människor emellan och kan inte orsakas av att man dricker förorenat vatten. Smittan får fäste när man inandas bakterien i vattendroppar eller aerosoler. Vattendimma (aerosoler) uppstår överallt där det förekommer vattenstänk eller vattensprejning. Vid gynnsamma förhållanden kan legionella spridas i en hel byggnad på endast några dagar med katastrofala följder.

Vad gynnar legionellatillväxt i vattenburna system?

• Temperaturer mellan 20°C till 45°C
• Beläggningar av biofilm, kalk och slam
• Korrosion
• Stillastående vatten
• Varierande pH-nivå
• Bristande kunskap om legionella hos systemansvariga
• Bristfälligt underhåll och kontroll

Legionellabakteriens skydd och näringskällor är alger, amöbor och andra bakterier.  Kalk, slam, biofilm och andra beläggningar kan skapa gynnsamma förhållanden för tillväxt och ge skydd mot ogynnsam temperatur och biocider.

Temperaturer mellan 20°C till 45°C gynnar legionellatillväxten, men det innebär inte att parasiten inte överlever i andra temperaturer. Legionella har upptäckts i vattentemperaturer från 6°C till 60°C. Organismen verkar inte klara temperaturer över 60°C och förökar sig inte i temperaturer under 20°C, men kan i en kallare miljö ligga i dvala tills temperaturen stiger igen.

Långvariga biverkningar av legionella

De som överlever legionärssjukan kan få svåra, livsförändrande och långvariga biverkningar. En holländsk studie utförd på 122 personer som haft legionärssjuka har påvisat nedanstående biverkningar:

75% led av kronisk trötthet

66% led av neurologiska symptom (som minnesförlust)

63% led av neuromuskulära symptom (som muskelvärk och rörelseproblematik)

15% led av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Vilka riskgrupper omfattas?

Vem som helst kan få legionärssjuka, men individer med försvagat immunförsvar är mer benägna att smittas och har sämre förmåga att bekämpa smittan. I denna grupp ingår:

  • Äldre personer (vanligtvis över 50 år, speciellt män)
  • Rökare eller f.d. rökare
  • Personer med historik av alkoholmissbruk
  • Personer med kronisk lungsjukdom
  • Personer med försvagat immunförsvar p.g.a. sjukdom som cancer, diabetes, njursvikt eller AIDS/HIV
  • Personer som intar mediciner som försvagar immunförsvaret (exempelvis cellgifter)

Fakta om legionellatester

Laboratorieodling har i åratal ansetts vara guldstandard som metod för legionellatest av vatten. Nyare forskning har upptäckt och påvisat dess oroande begränsningar. Att endast förlita sig på laboratorieodlingar som testmetod för legionella riskerar människoliv.

LÄS MER

Minimera Risken!

Pålitliga och snabba legionellatest med nyskapande teknologi som ger svar på plats inom 25 minuter.

SE VÅRA TESTKIT

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.