Kylsystem kräver anpassat kylvatten

För att slutna och semi-öppna kylsystem ska vara energieffektiva, måste de hållas rena och korrosionsfria.

Vatten används i kylsystem som kylöverföringsmedium. Kylsystem är ytterst känsliga för risker som ej anpassat kylvatten och försämrad vattenkvalitet innebär. Till riskfaktorerna hör exempelvis beläggningar, slam, höga metallpartikelhalter, mineraler och bakterier. Syre reagerar med stål i kylsystem, orsakar korrosion och bildar rostpartiklar. Då kylsystem är svårare att avlufta än värmesystem, bör avgasare alltid finnas inmonterade i kylsystem, eftersom kylsystemets låga temperatur gör det svårare att avlägsna alla typer av gaser. Förtida korrosion beroende på mikrobiell förekomst kan på kort tid förstöra ett kylsystem. Då flera riskfaktorer ofta uppträder samtidigt, kan problem uppstå mycket snart – även i nya kylsystem!

Många parametrar måste stämma för att det ska bli rätt.

Systemvattnets konduktivitet är ett mått på vattnets ledningsförmåga. Hög konduktivitet påvisar stora mängder upplösta partiklar i vattnet – ämnen  som var för sig inte nödvändigtvis orsakar problem, men som tillsammans formar beläggningar på värmeöverförande ytor och efter ett tag påverkar rör, vattenflöde och värmeöverföring. Systemvattnets pH-värde är avgörande och anpassat pH-värde inom rätt gränser verkar skyddande för anläggningen – nåt som vi är experter på!

Kylsystem arbetar med låga temperaturdifferenser och även små beläggningar leder till en påtagligt försämrad energieffektivitet.

Kalkbeläggningar har runt 800 gånger sämre värmeledningsförmåga än stål och 6500 gånger sämre värmeledningsförmåga än koppar – redan en beläggning om några bråkdelar av en millimeter kan ge flera graders försämrat värmeutbyte. Hårdhet orsakar dessutom beläggningar i rör och utrustning som över tid även kan påverka flödet.

Vi kan förhindra korrosion i era kylsystem.

Många faktorer bidrar till att korrosion kan uppstå i kylsystem: Syre, pH-värde, upplösta partiklar och smuts, mikrober samt systemtemperatur. Alla dessa faktorer måste beaktas för att förhindra korrosion, anpassa kylvattnet till systemets behov och uppnå optimal kylsystemfunktion.

Riskera inte bakterier, alger och mögel i era kylsystem.

Många arter av mikroorganismer kan växa i kylsystem. Bakterier bildar biofilm i systemen som påskyndar korrosion, påverkar driftkapaciteten och kan sprida smitta. Temperaturerna i kylsystem är särskilt gynnsamma för bakterietillväxt – därför är rätt anpassad mediekvalitet avgörande för att få bukt med detta problem.

#wareneffekten garanterar rätt anpassat media och kylvatten samt säkrar systemets tekniska livslängd.

Överlåt vattenbehandlingen för era system till proffs -med  vår erfarenhet och expertis löser vi problemen i era kylsystem och kan dessutom garantera  mediekvaliteten efter utförd behandling.

Resultatet – en förbättrad energieffektivitet finansierar våra åtgärder på mycket kort tid.

Kylväxlare

Waren är en fullservicepartner i allt som berör kylväxlare. Vi har kompetens att avgöra vilken typ av service som krävs. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt.

 

Läs mer

Bakterier i kylsystem

Med högre temperaturer i kylanläggningar ökar idag riskerna för tillväxt av biofilm i alla typer av energisystem. Vi kan idag leverera helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.