Frysskydd

Förtida korrosion i kylsystem blir ett allt vanligare problem. Brister i kontroll och rutiner i kombination med ett felaktigt kylmedia kan få allvarliga konsekvenser. Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande vätskeburet system är att det är fritt från korrosion, mögel, bakterier och andra beläggningar.

System innehållande frysskyddsmedia är känsligare än andra vätskefyllda system eftersom mediet bryts ned och i sig självt orsakar stora problem. Nedbrytningen påskyndar materialförstörelsen och gör att systemet fungerar allt sämre, trots ökande energianvändning. Därutöver äventyras naturligtvis också driftssäkerheten. Glykoler som får möjlighet att brytas ner till syror och vidare till koldioxid utgör en stor risk för systemet.

Vår produktserie Warengy klarar lägre blandningsförhållanden och har bättre skydd mot mikrobiell tillväxt och korrosion än många av marknadens glykoler. Dessutom erbjuder vi en möjlighet till regelbundna kontroller av inhibitorer (skydd) för att aldrig behöva byta en glykol i onödan.

“Studier visar att felaktigt, eller icke inhiberad glykol bryts ned i fem organiska syror – glykolsyra, glyoxylsyra, myrsyra, kolsyra och oxalsyra. Nedbrytningen påverkas av faktorer som värme, syre och vanligt förekommande metaller som koppar, stål och aluminium. Koppar och aluminium i kombination med felaktigt inhiberad etylenglykol kommer dessutom att fungera som en katalysator för korrosion. Dessa organiska syror omvandlas sedan till koldioxid. Den i sin tur kan angripa och bryta ner metallen på så kort tid som tre veckor under extrema förhållanden. Resultatet blir slambildning, beläggningar och läckage, vilket kan leda till igensättning av rör, pumpar, ventiler, etc.”

Ovanstående skrevs av Lars Cedheim redan på 80-talet, men fortfarande har även i dag priset större inverkan än kvalitet vid inköp av glykol, vilket sen i många fall leder till stora störningar i systemens funktion.

Redan i början av vår verksamhet såg vi på Waren hur många konsulter projekterade för så låga inblandningar av glykol som 20 %, trots att det inte fanns några glykoler som då kunde ge ett fullgott skydd mot mikrobiell tillväxt och korrosion. Det blev vårt första mål – att skapa en glykol som klarar lägre inblandning, men med bibehållen funktion. Vår serie av kvalitetsglykoler Warengy var född. Vi rekommenderar dock fortfarande en inblandning på minst 30 %.

Vi har tagit vår egen utveckling ett steg längre. Med vår senaste serie av glykoler kan vi mäta mängden skydd i systemet.

Det gör att användare av Warengy kan få betydligt längre användningsperiod mellan kostsamma byten av glykol. Genom att via analys mäta och upprätthålla rätt mängd av skydd i glykolen kan vi avsevärt öka dess livslängd. Det är en stor vinst för miljön, då ingen destruktion eller frakt till återvinning blir aktuell.

Våra Warengyprodukter är högeffektiva, glykolbaserade skyddsmedel för energiöverföringsvätskor. De har en väl avvägd komposition, speciellt framtagen för att upprätthålla mediets egenskaper i såväl kyla, värme och process.

Warens behandlingsmedel är designade för att åstadkomma ett kraftfullt skydd gentemot alla typer av korrosion och mikrobiell tillväxt.

Warengy ger ett utomordentligt gott frysskydd, renare flöden, effektiv energiöverföring och långsiktiga kostnadsfördelar för systemunderhållet. Att tillsätta Warengys produkter till ett nytt, rent system kommer effektivt att skydda det mot nedsmutsning av värmeväxlande ytor på systemets insida, upprätthålla energiöverföringseffektiviteten i systemet och minimera stilleståndstider. Glykoler som får möjligheten att brytas mer ner till  syror och vidare till koldioxid utgör en stor risk för produktionssäkerheten. Låt oss ta hand om ditt frysskydd för effektiviteten och miljöns välmående!

Glykolrenovering

Renovering av frysskydd på plats – miljövänligt och kostnadseffektivt.  Vi har under lång tid arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Rätt frysskydd är en förutsättning för problemfri drift.

Läs mer

Värmeåtervinning

50 % av alla energiåtervinningssystem använder mer energi än de återvinner. Vi har ett väl beprövat koncept för att återställa effekten i både vätskeburna och icke vätskeburna typer av återvinningssystem. Wareneffekten kommer alltid att ge er maximal livslängd både för era system och de vätskor som ni använder er av.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.