Certifiera er anläggning2018-11-06T10:54:39+00:00

Certifiera er anläggning

Att skapa trygghet för våra kunder genom att fokusera på resultat har varit varit målet när vi utvecklat Wareneffekten.

Att dessutom kunna ge våra kunder ett mervärde, utöver  minskad energianvändning och minskat underhåll, är en stark drivkraft.

Nordiska Ministerrådet skrev i sin publikation ”Korrosion i ledningsnät 1997” (reviderad 2004): ”På 70-talet gjordes en betydande undersökning angående att VVS-tekniken då inte tog tillräcklig hänsyn till inverkan av vattnets sammansättning. Nu på 2000-talet har situationen inte avsevärt förbättrats.” På kontinenten har forskning pågått oavbrutet, och bristande vattenkvalitet identifierades som den främsta anledningen till bristande energieffektivitet och förtida haverier i energitekniska system. 2012 resulterade arbetet i en standard, EN12828, vilken föreskriver att vattnets sammansättning skall analyseras och korrigerande åtgärder för att uppnå optimerad vätskekvalitet utföras.
Vidare föreskrevs att denna standard skulle upptas i de nationella regelverken senast under oktober 2014. I Sverige antogs standarden av SiS (Swedish Standards Institute) under beteckningen SS-EN12828 i april 2014. Med dagens uppskruvade byggtakt förbises dock denna standard tyvärr så gott som alltid, vilket resulterat i att vartannat nybyggt ”normalhus” och tre av fyra lågenergihus inte klarar av kraven för energiprestanda enligt byggreglerna.

Vattenbehandlingar som utförts med Warens arbetsmetod är de enda som är godkända för vattenbehandling enligt Tysk ingenjörsförening, VDI. Inga så kallade fysikaliska metoder är godkända, och de flesta av dem är i Tyskland till och med belagda med marknadsföringsförbud.

2014 blev Waren ramavtalsleverantör till dåvarande VÄRMEK, värmekraftverkens inköpscentral. VÄRMEK (numera SINFRA, Svensk inköpscentral för infrastruktur).

SINFRA är Sveriges enda nationella inköpscentral enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Värmek utsågs 2015 till årets hållbara upphandlare av Konkurrensverket för sin grundliga utvärdering av antagna leverantörers hållbarhetsmål. Självklart var dock miljökrav, prisbild, produktsortiment och kompetens avgörande i utvärderingen.

En anledning till ramavtalet är att 2013 uppmärksammades att det fanns ett behov hos fjärrvärmebranschen att se över vattenkvaliteten i fjärrvärmenäten. Kostnaderna för underhåll p.g.a. bristande vattenkvalitet är relativt stora och det finns en tendens som pekar mot ökade kostnader för underhåll i fjärrvärmenät. Waren håller regelbundet utbildningar på temat i FVU:s (SINFRA:s utvecklingsbolag Fjärrvärmeutveckling AB) och hos konsultbolag.

Waren är den enda aktör som fullt ut arbetar enligt intentionerna i Svensk Standard och som garanterar optimal vätskekvalitet.

Det är detta som gav den oss en grund för att skapa en certifiering på det resultat vi alltid arbetar för att nå. Med Warencertifikat får ni ett bevis på att er anläggning både är analyserad och vätskebehandlad i enlighet med Svensk standard. Dessutom lämnar vi alltid minst 2 års garanti på resultatet.

Warencertifikat ger trygghet och effektivitet med resultat.

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Stallarholmsvägen 49
124 59 Bandhagen

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Fastighet

…………………………………………………………………..

Industri

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.