Kyla 2018-04-26T09:41:06+00:00

Känsliga kylsystem kräver rätt media

Oavsett om det gäller öppna eller slutna kylsystem ger beläggningar och korrosion alltid en försämrad kyleffekt. Dessutom är mikrobiologiska föroreningar (bakterier) ett problem, framför allt i öppna kylsystem, och de sprids i omgivningen via det avdunstande vattnet.
Det är oerhört viktigt att sköta om och behandla anläggningarna med största noggrannhet för att undvika att detta sker.

Att ha en effektiv kyla är ur ekonomisk synvinkel mycket viktigare än på tillexempel värme. Ett bortfall på 2 grader i ett värmesystem där temperaturen är 60 grader ger ju bara en försämring med 3 %. medan samma förlust i en kylanläggning där temperaturen kanske är 15 till 18 grader ger en förlust på 10-12 %

Kylsystem är dessutom känsligare för bl.a. mikrobiell tillväxt och snabb korrosion då temperaturerna är gynnsamma för detta. Dessa processer påskyndar materialförstörelsen och gör att systemet fungerar allt sämre trots ökande energianvändning. Biofilmen bryter även ner den rostfria legering och korroderar plaströr, beroende på vilka bakterier vi har i systemet. Då äventyras naturligtvis också driftssäkerheten och risken för produktionsstörningar blir en allt för stor faktor i kalkylen.

På grund av de låga temperaturerna frigös inte syre på samma sätt som i värmesystem. Syret bidrar till en direkt syrekorrosion med stålet i systemet men fungerar även som föda till de aeroba (syreberoende) mikrober som finns i anläggningen. Det här gör över tid mediet väldigt surt, med ökad korrosionstakt som följd. Det är alltså viktigt att redan från start installera korrekt utrustning för att avlägsna alla gaser som finns i mediet. Alla kylsystem bör ha en fast monterad undertrycksavgasare för att säkerställa detta

Energisystem med komfortkyla, men även kylanläggningar inom industrin, är system som oftast har vatten som kylmedium.

Man har de senaste åren noterat en ökning av korrosionsskador i dessa typer av system. Dessa skador medför vattenläckage, förlust av kylkapacitet samt kostsamma avbrott i verksamheten.Dessa typer av system är speciellt känsliga för syrekorrosion när syre tillförs via matarvatten, eller som i många fall vid inträngade syre vid pumpar, defekta avluftare m.m.

Syret bidrar till en direkt syrekorrosion men fungerar även som föda till de aeroba (syreberoende) mikrober som finns i systemet. Det här gör över tid mediet väldigt surt, med ökad korrosionstakt som följd. Det är alltså viktigt att redan från start installera korrekt utrustning för att avlägsna alla gaser som finns i mediet.

Här utgör Wareneffekten ett hållbar lösning: via kontroll och behandling fungerar ditt kylsystem alltid maximalt.

Kyltorn

Effektiv och miljövänligt
utan biocider

LÄS MER

……