Fjärrvärme 2018-04-26T09:29:48+00:00

Säker distribution

”Allt vatten måste behandlas” så står det i stora underhållshandboken för fjärrvärmedistribution. Men vad innebär då behandla?

Att säkerställa vätskekvalitet, korrosion och funktion i stora energisystem kräver nya rutiner för kontroll och analys. Trots rekommendationer fylls idag fjärrvärmenät med vatten avsett för ångturbiner till elproduktion. Detta med förklaringen att ”rent vatten är bästa värmebäraren”. Vattnet är dessutom i de flesta fall endast pH-justerat med ammoniak. Detta ger ett vatten utan konduktivitet och alkalinitet, vilket innebär att vattnet saknar motståndskraft mot yttre faktorer. I många fall finns någon typ av extern vätskebehandling, men den blir relativt resultatlös då den bara kontrollerar vätskekvaliteten vid produktionsstället för fjärrvärmen.

Vi kan ta ett exempel: vatten fylls på vid produktionspunkt, redan efter någon kilometer finns ett litet pitting-hål. Flödet är dock så högt att det uppstår ett inläckage av grundvatten och redan här har den första förändringen av det känsliga distributionsvattnet  fått fäste. Dessutom finns ett internläckage vid en pump i en pumpstation, vilket kommer att löpande syresätta vattnet. Till slut finns även ett avstick där cirkulationen och temperaturen inte är densamma vilket ger bakterier fäste. Ett inte allt för ovanligt scenario.

Resultatet blir många små och större läckor oftast på returledningar i fjärrvärmenätet. De järn och kopparoxider som bildas vid korrosionen kommer att höja pH-värdet vilket i sin tur gör att den behandling man kanske har blir verkningslös.

Med Waren effekten får ni ett arbetssätt som lika mycket bygger på behandling, som rutiner för kontroll och analys. Behandling sker efter kartläggning på de ställen i systemet som är mest utsatta och för att ge en så jämn vätskekvalitet som möjligt i hela distributionsnätet. Vi bygger tillsammans med er upp dessa rutiner och implementerar dessa i era normala servicerutiner för nätet.

Waren är en samarbetspartner för att säkerställa mediet i ert distributionsnät, för att ni så kostnadseffektivt som möjligt ska kunna ge era kunder en trygg och säker leverans av fjärrvärme.