Certifiera 2018-04-26T08:58:15+00:00

Certifiera din anläggning

Att skapa trygghet för våra kunder genom att fokusera på resultatet har varit varit vårt mål när vi utvecklat Wareneffekten.

Att dessutom kunna ge våra kunder ett mervärde, förutom minskad energianvändning och minskat underhåll, är en stark drivkraft.

På 70-talet gjordes en betydande undersökning angående att  man i energisystemen inte tog tillräcklig hänsyn till inverkan av vätskesammansättningen. Idag har situationen inte avsevärt förbättrats. På kontinenten har forskning pågått oavbrutet, och bristande vattenkvalitet identifierades som den främsta anledningen till produktionsbortfall, bristande energieffektivitet och förtida haverier i energitekniska system. 2012 resulterade arbetet i en standard, EN12828, vilken föreskriver att vattnets sammansättning skall analyseras och korrigerande åtgärder för att uppnå optimerad vätskekvalitet utföras. Denna standard förbises så gott som oftast och leder då till den problematik vi tidigare belyst.

2014 blev Waren ramavtalsleverantör till dåvarande VÄRMEK, värmekraftverkens inköpscentral. VÄRMEK (numera SINFRA, Svensk inköpscentral för infrastruktur). SINFRA är Sverige enda nationella inköpscentral enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Värmek utsågs 2015 till årets hållbara upphandlare av Konkurrensverket för sin grundliga utvärdering av antagna leverantörers hållbarhetsmål. Självklart var dock miljökrav, prisbild, produktsortiment och kompetens avgörande i utvärderingen.

En anledning till ramavtalet är: 2013 uppmärksammades att det fanns ett behov hos fjärrvärmebranschen att se över vattenkvaliteten i fjärrvärmenäten. Kostnaderna för underhåll p.g.a. bristande vattenkvalitet är relativt stora och det finns en tendens som pekar på ökade kostnader för underhåll i fjärrvärmenätet. Waren håller regelbundet utbildningar på temat i FVUs (SINFRAs utvecklingsbolag Fjärrvärmeutveckling AB) och hos konsultbolag.

Waren är den enda aktör som fullt ut arbetar enligt intentionerna i Svensk Standard och som garanterar optimal vätskekvalitet.

Det är detta som gav den oss den grund för att skapa en certifiering på det resultat vi alltid arbetar för att nå. Med ett Warencertifikat får ni ett bevis på att er anläggning är både analyserad och vätskebehandlad i enlighet med Svensk standard ©.

Dessutom lämnar vi alltid minst 2 års garanti på resultatet.

Warencertifikat ger trygghet och effektivitet med resultat.