Värmesystem 2018-10-16T07:25:23+00:00

Värmesystem

Nybyggda hus använder mer energi än beräknat! Majoriteten av alla fjärrvärmecentraler fungerar inte som de ska! Tre av fyra lågenergihus klarar inte energikraven. Detta trots att felen i många fall skulle kunnat undvikas! Waren international är den enda aktör som fullt ut arbetar med vattenanalys, som föreskrivs i Svensk Standard, och åtgärdar brister i vattenkvaliteten med garanti – den så kallade Waren-effekten!

Vi vet sedan länge att det i många fastigheter finns en stor problematik med kärvande termostater och ventiler, ojämn värme och högt systemslitage i både värmesystem och kylanläggningar. Vi har med Wareneffekten tagit fram ett koncept för vattenbehandling, som enkelt löser problemen. Dessutom har Wareneffekten minimal materialpåverkan och ger maximalt korrosionsskydd mot såväl syre som koldioxid. 

Sedan 2014 råder en standard, som fastslår att vatten i värmesystem måste analyseras och felaktigheter i vattenkemin korrigeras för att säkra systemens energieffektivitet, driftsäkerhet och tekniska livslängd.

Vilka konsekvenser får det om man struntar i att följa dessa rekommendationer?

Ja, främst att värmesystemens effektivitet snabbt blir allt sämre. Undersökningar indikerar att en injustering är effektiv under första året – hus där det gått mer än två år sedan senaste injusteringen har lika hög energianvändning som hus där det gått mer än nio år.

Att värmesystemen fungerar sämre beror naturligtvis på att flödena över tid kommit att förändras. Beläggningar och korrosion gör att flödesarean minskar och friktionen ökar. Detta gör att värmefördelningen förändras, så att vissa delar av huset får för litet flöde. För att få tillräckligt varmt i dessa delar höjer man framledningstemperaturen. Då får andra delar av huset i gengäld övertemperaturer som ofta vädras bort. En ny injustering gör att systemet balanseras om så att de delar som haft för höga flöden stryps, varigenom de delar som haft dåliga flöden får tillräckliga.

Utan anpassad vätskebehandling kommer denna injustering tyvärr att vara kortvarig.

Waren kan, som enda aktör, efter att ha utfört en noggrann analys för samtliga parametrar som krävs enligt Svensk Standard, rena och behandla vattnet så att det inte är korrosivt, utan skyddande! Vi kan också, som enda aktör, garantera dessa värden, genom det vi kallar ”Wareneffekten”. Fastighetsägare och industrier som väljer att låta Waren ta ett totalansvar för vattenkvaliteten får ett så kallat Warencertifikat. Detta är ett intyg som borgar för att ägaren till detta hus eller anläggning låtit skydda sina vätskeburna system, inte bara i enlighet med Svensk Standard, utan ännu bättre!

Service
Värmeväxlare

X
Vi erbjuder komplett service av alla typer av
värme- och kylväxlare.

Läs mer

xxxx

Värmeväxlarservice

En värmeväxlare överför värme mellan två olika medier. De förekommer i en mängd utföranden: vätska-vätska, vätska-luft eller gas, luft-luft med mera. Oavsett typ kommer deras effektivitet att minska drastiskt, på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Dessa beläggningar kommer att minska energieffektiviteten och öka strömningsmotståndet.

För att återställa funktionen behöver växlare rengöras med vissa intervall. Detta är något som samtliga tillverkare upplyser om i sina underhållsinstruktioner, men som tyvärr ofta förbises. Det är inte ovanligt att många dömer ut växlare som fått nedsatt prestanda såsom varande ”slut”, men en rätt underhållen växlare kan fungera oklanderligt i många decennier! I ett nummer av Fjärrvärmetidningen hösten 2016 beskrevs hur ett energibolag inspekterade en fjärrvärmecentral från 1950-talet, vars växlare fortfarande fungerade bättre än vad många nya gör. Det är tyvärr inte ovanligt att nya växlare på grund av felaktig driftsättning och försmutsande medier får avsevärt reducerad verkningsgrad redan efter något år.

Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi har den erforderliga kompetensen för att avgöra vilken typ av service som krävs. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt.