Nyproduktion 2018-04-25T14:56:07+00:00

Nyproduktion

Med lägre systemtemperaturer, sämre material, högre byggtakt och brist på kontrollfunktioner ökar riskerna för framför allt förtida korrosion och ineffektiva värmesystem. Samtidigt som vi ger den mikrobiella korrosionen ökade möjligheter att få fäste.

Tidigare var de flesta anläggningar utrustade med egna pannor och höll en temperatur på 80 till 90 grader. De avluftades väl och uppfyllning och driftsättning skedde oftast vid samma tillfälle. Detta gav en säkrare och bättre bas för den vätskemiljö som skapades. I dag fylls systemen ofta – i bästa fall 2 till 3 veckor innan driftsättning. Fylls de dessutom sommartid, blir en stor del av syret kvar i systemet och påbörjar en korrosion, som följd av den låga temperaturen.

Låt oss ta ett exempel:

• Systemet fylls 3 veckor före driftsättning
• Varje gram syre kommer att korrodera till 2,5 gram järn
• Vätskekvaliteten kommer att bidra till korrosion
• Co2-korrosion startar
• Smuts och mikrobiella organismer finns kvar i vätskan sedan montering

Vid driftsättning innebär detta att de projekterade värdena inte kommer att stämma.
I de flesta fall innebär det att enbart pumparna kommer att förbruka 20-30 % mer energi än ett media som hade behandlats innan fyllning.
Även slitaget på hela anläggningen kommer att ske i en markant ökad takt, då även förslitningskorrosionen kommer att vara en bidragande orsak till en snabb korrosionstakt i anläggningen. Sedan snart två år finns en Svensk standard. Vi har utvecklat denna med fler parametrar där även den mikrobiella förekomsten analyseras.
Ett system bör vid fyllning alltid behandlas enligt Wareneffekten, ha rekommenderad utrustning installerad för dosering och filtrering och avgasas enligt Warens rekommendationer samt att vätskeanalys utförs vid driftsättning.