Kyla-Fastighet 2017-07-13T18:27:56+00:00

Kyla

För att kylsystem ska vara energieffektiva måste de hållas rena och korrosionsfria. Samtidigt är de mer utsatta för de risker som den försämrade vattenkvaliteten och snävare dimensionering innebär.

I en seminarieserie som anordnades av Swerea Kimab (före detta Korrosionsinstitutet) för några år sedan behandlades frågan om varför så många kylsystem korroderar sönder inom några få år. Det uppskattas att c:a 40 % av alla nybyggda kylsystem får problem med vattenläckor under garantitiden. Eftersom det efter en tids drift inte går att fastställa huruvida felet ursprungligen förorsakats av den entreprenör som byggt systemet kommer kostnaden för att åtgärda felet så gott som alltid att belasta ägaren av anläggningen.

Riskfaktorerna har konstaterats vara flera: höga halter metallpartiklar från produktionen, syre, näringsämnen och andra föroreningar i vattnet som fylls på samt mikrobiell förekomst kan samtliga på kort tid förstöra ett kylsystem. Ofta förekommer flera av riskfaktorerna samtidigt, och då kan problemen komma mycket snart.

Eftersom kylsystem typiskt arbetar med låga temperaturdifferenser kommer beläggningar att drastiskt försämra energieffektiviteten. Kalkbeläggningar har runt 800 gånger sämre värmeledningsförmåga än stål och 6500 gånger sämre värmeledningsförmåga än koppar, varför redan en beläggning om några bråkdelar av en millimeter kan ge flera graders försämrat värmeutbyte.

Den vattenanalys enligt Svensk Standard som Waren utför samt korrigerande åtgärder i form av Wareneffekten säkrar den tekniska livslängden på systemet samtidigt som den förbättrade energieffektiviteten finansierar åtgärderna på mycket kort tid.

Kyltorn

Effektivt och miljövänligt
utan biocider

Läs mer

xxxx

Behandla kyltorn utan biocider

Att behandla vätskan i öppna kylsystem är en mer komplicerad process än andra energisystem. Framförallt är bakterier och då främst legionella i kombination med kalkbeläggningar det största problemet. Traditionellt har kyltorn behandlats med både ett medel för att hålla borta beläggningar och två olika typer av biocider för att säkerställa en låg förekomst av bakterier. Dock arbetas det för att få bort så mycket av biocider som möjligt från marknaden för miljöns skull. Därför har vi tagit en multiprodukt som sköter hela behandlingen. utan att biocider behlöver användas. Med ny dispergeringsteknik hindras bakterierna från att få fäste och försvinner vid tappning.

Produkten Waren C-470T är en unik och specialanpassad kylvattenprodukt, som återställer och upprätthåller verkningsgraden och ger effektivt skydd för moderna kylsystem. Den är utvecklad och anpassad för moderna öppna kylsystem. Produkten förhindrar uppkomst av beläggningar, korrosion och bakterieproblem (exempelvis Legionella), på ett mycket effektivt sätt. Idag läggs stor vikt från myndigheter på att minska användandet av biocider. Vi ser därför som en självklarhet att kunna erbjuda ett alternativ, ännu effektivare och med bättre kontinuitet i behandlingen än den traditionella.

C-470T är en koncentrerad lösning vilket gör den väldigt kostnadseffektiv. Produkten innehåller ämnen som förhindrar alla typer av beläggningar och utgör effektivt korrosionsskydd för alla material, inklusive koppar och mässing och galvaniserade material. Med dagens föreskrifter för galvaniserade ytor blir dessa väldigt känsliga.  Produkten verkar långsiktigt, lågintensivt och är därför extra skonsam för systemet. Dessutom behövs bara en produkt vilket till stora delar halverar kostnaden jämfört med andra typer av behandling.

Vi har även specialiserat oss på högflödessystem med sjövatten kyla. Där vi använder oss av en ny teknik med klordioxid i kombination med rätt dispergering vid behov.