Kyla-Fastighet 2018-05-08T07:29:31+00:00

Kyla

För att kylsystem ska vara energieffektiva måste de hållas rena och korrosionsfria. Samtidigt är de mer utsatta för de risker som den försämrade vattenkvaliteten och snävare dimensionering innebär.

I en seminarieserie som anordnades av Swerea Kimab (före detta Korrosionsinstitutet) för några år sedan behandlades frågan om varför så många kylsystem korroderar sönder inom några få år. Det uppskattas att c:a 40 % av alla nybyggda kylsystem får problem med vattenläckor under garantitiden. Eftersom det efter en tids drift inte går att fastställa huruvida felet ursprungligen förorsakats av den entreprenör som byggt systemet kommer kostnaden för att åtgärda felet så gott som alltid att belasta ägaren av anläggningen.

Riskfaktorerna har konstaterats vara flera: höga halter metallpartiklar från produktionen, syre, näringsämnen och andra föroreningar i vattnet som fylls på samt mikrobiell förekomst kan samtliga på kort tid förstöra ett kylsystem. Ofta förekommer flera av riskfaktorerna samtidigt, och då kan problemen komma mycket snart.

Eftersom kylsystem typiskt arbetar med låga temperaturdifferenser kommer beläggningar att drastiskt försämra energieffektiviteten. Kalkbeläggningar har runt 800 gånger sämre värmeledningsförmåga än stål och 6500 gånger sämre värmeledningsförmåga än koppar, varför redan en beläggning om några bråkdelar av en millimeter kan ge flera graders försämrat värmeutbyte.

Den vattenanalys enligt Svensk Standard som Waren utför samt korrigerande åtgärder i form av Wareneffekten säkrar den tekniska livslängden på systemet samtidigt som den förbättrade energieffektiviteten finansierar åtgärderna på mycket kort tid.

Kyltorn

Effektivt och miljövänligt
utan biocider

Läs mer

xxxx

Legionellafria kyltorn utan biocider – ett lyft för miljön

Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande kyltorn, är ett system fritt från bakterier, korrosion, mögel, och andra beläggningar.Beläggningar skapar ofta en möjlighet för bakterier att börja växa. Detta kan medföra att legionella bildas och sedan sprids via luften till intilliggande områden. Med Wareneffekten för kyltorn elimineras riskerna för både bakterier och beläggningar, utan användande av miljöfarliga biocider.

För öppna, moderna system

Waren C-470T är en unik och specialanpassad produkt för öppna kyltorn, som återställer och upprätthåller systemets effektivitet och ger effektivt skydd mot förekomst av legionella i alla typer av öppna kylsystem.

Minskar behovet av biocider

Idag finns ett stort fokus hos myndigheter, att minska användandet av biocider. Waren C-470T är så effektiv att vanliga biocid-produkter i de flesta fall inte behövs.

Produkten verkar långsiktigt och lågintensivt, vilket gör den extra skonsam. Den innehåller ämnen, vilka förhindrar alla typer av beläggningar och utgör ett effektivt korrosionsskydd för alla material, inklusive koppar och mässing.

Produktfördelar

  • Förhindrar uppkomst av t.ex. legionella
  • Låg dosering
  • Minimal miljöpåverkan
  • Kostnadseffektiv behandling
  • Minimalt behov av biocider
  • Avlägsnar beläggningar

För kyltorn gäller

  • Fast filter och avhärdning, som grund för behandling
  • Montering av automatisk styrutrustning för dosering
  • Regelbundna besök, baserade på analys av anläggningens behov
  • Genom avancerad dispergeringsteknik utesluts biocider nästan helt

Målet är att uppnå en vätskekvalitet som är anpassad för det användningsområde kyltornen har. Det målet uppnås genom regelbundna kontroller och automatisk styrning av behandlingen.

Jämnare och effektivare behandling

Waren C-470T ger en jämnare och effektivare behandling. Nedan visas en resultatjämförelse* av obehandlat, traditionellt behandlat och behandlat med Waren C-430T.

* Värdet är ett snitt efter mätning en gång i månaden under 12 månader.

Waren erbjuder service och analys av systemvattnet, vilket innebär regelbundna kvalitetskontroller och redovisningsbesök varje år, allt för att uppnå Wareneffekten.

Skulle ni vilja effektivisera era energisystem?

Fyll i din information i formuläret så hör vi av oss.

Namn:

E-post:

Företag:

Meddelande:

SKULLE NI VILJA EFFEKTIVISERA ERA ENERGISYSTEM?

Fyll i denna så kontaktar vi er för en presentation.