Bakterier för 6 miljoner

Effektiv kyla blir en allt viktigare del för våra institutioner. Inte bara för komfortkyla utan även för att kyla känslig utrustning som behövs för verksamheten.

I en studie vi gjort under det senaste året i ett av våra projekt kan vi konstatera att kund förmodligen kunnat undvika en investering på 6 miljoner kr. Pengar som kunnat användas på bättre sätt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Sjukhuset där vi utförde detta projekt hade återkommande klagomål från operatören om bristande kylkapacitet. Särskilt problematiskt var detta för kylningen av en magnetröntgenkamera och en datortomograf. Dessa känsliga apparater var helt beroende av fungerande kylning, och ett oplanerat driftstopp kunde få ekonomiska konsekvenser i flermiljonklassen.

Efter att de själva under längre tid undersökt och försökt lösa problematiken konstaterades igensättningar av rör och värmeväxlare i anläggningen. Den konsult de anlitat för utredningen kontaktade Waren. Vi utförde en besiktning inklusive provtagning av köldbäraren.

Analysen påvisade ett mycket surt vatten, vilket bland annat berodde på riklig förekomst av sulfatreducerande bakterier. Det sura vattnet och bakterierna korroderade materialen i systemet, och korrosionsprodukterna samt den mikrobiella fällningen satte effektivt igen reglerventiler och värmeväxlarna i den medicinska apparaturen.

Vi presenterade då ett åtgärdsprogram som skulle säkerställa en fungerande kyla. Denna omfattade en sanering samt rengöring och efterföljande korrosionsskyddsbehandling. Vi skulle därtill garantera vattenkvaliteten under de följande två åren efter avslutad behandling.  Dessutom kunde förvaltaren till en låg kostnad välja att låta Waren ta fortsatt ansvar för mediekvaliteten genom att teckna avtal för en så kallad Waren-certifiering.

Konsulten föreslog dock att kylningen skulle säkras genom att förvaltaren lät bygga ett helt nytt, separat, kylsystem enkom för magnetröntgenkameran, datortomografen och rumskylan i deras respektive teknikutrymme. Systemet byggdes för säkerhets skull helt i rostfritt stål och konsulten ritade in en fast installerad avgasare samt ett industrifilter. Både avgasaren och filtret var kraftigt överdimensionerade, och hade mycket väl kunnat användas i en anläggning för industrikyla med 20 gånger den aktuella medievolymen. Priset uppskattas till c:a 6 miljoner kronor.

Två månader efter drifttagning av det nya kylsystemet kom larmet från operatören – kylan var nu sämre än någonsin, och de var tvungna att köra nödkylning större delen av tiden!

Vad som hänt var att den ursprungliga smittan naturligtvis fanns kvar i de delar av systemet som inte byttes – värmeväxlarna i den medicinska apparaturen samt luftbatterierna. Påslaget av näringsämnen i det stadsvatten som det nya systemet fylldes upp med gav bakterierna ny näring, och avgasaren närmast garanterade ideala levnadsbetingelser för dessa – de är nämligen huvudsakligen anaeroba, och trivs alltså allra bäst i en syrefattig miljö…

Förvaltaren kontaktade återigen oss för att utföra en besiktning på den nya anläggningen. Den nya analysen bekräftade åter att det rörde sig om samma typ av mikrobiellt inducerad korrosion. Denna korroderar även vad som populärt kallas rostfritt stål. Eftersom igensättningarna var värre än de någonsin varit i det ursprungliga systemet blev kostnaden för saneringen ungefär densamma som det ursprungliga anbudet. Den medicinska apparaturen har nu en fungerande kyla.

Nu återstår att sanera det ursprungliga kylsystemet, som bland annat används för komfortkyla.

De 6 miljoner som landstinget lade på det nya kylsystemet hade kunnat användas till annat…

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.